Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

 • Vennootschapsbelasting
 • 19-05-2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op de winst van de moedermaatschappij van de deelneming. Een liquidatieverlies is een...

Lees meer

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

 • Vennootschapsbelasting
 • 19-05-2022

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting door een belastingplichtige niet wordt nagekomen, ook niet na hieraan te zijn...

Lees meer

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

 • Inkomstenbelasting
 • 19-05-2022

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de inbrengende ondernemer over de meerwaarde van de onderneming voorkomt. De belastingclaim op de meerwaarde...

Lees meer

Stage- of arbeidsovereenkomst?

 • Arbeidsrecht
 • 19-05-2022

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en er is een gezagsverhouding tussen werkgever en...

Lees meer

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

 • Arbeidsrecht
 • 19-05-2022

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, kan een werkgever het gebruik van...

Lees meer

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

 • Agro
 • 19-05-2022

Veehouders, die overwegen te stoppen met hun veehouderijbedrijf, kunnen in aanmerking komen voor twee opkoopregelingen: een provinciale regeling voor zogenaamde piekbelasters en een landelijke beËindigingsregeling. Op 10 mei jl. zijn de...

Lees meer

Europees geld voor grondgebonden varkens- en pluimveebedrijven

 • Agro
 • 19-05-2022

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de inputprijzen voor Nederlandse agrariËrs substantieel verhoogd zijn, waaronder de voerprijzen in de varkens- en pluimveesectoren. De minister van LNV heeft daarom besloten de aan Nederland...

Lees meer

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

 • Overige heffingen
 • 12-05-2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag mogen kosten in rekening worden gebracht. Ten aanzien van...

Lees meer

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

 • Arbeidsrecht
 • 12-05-2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort geding vonnis spoedappel ingesteld. Na rappel van...

Lees meer

Goodwill te snel afgeschreven

 • Ondernemingswinst
 • 12-05-2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten bedraagt. Omstandigheden, die bekend zijn ten tijde van...

Lees meer

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

 • Vennootschapsbelasting
 • 12-05-2022

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige tegen de uitspraak op bezwaar ongegrond wordt verklaard, tenzij is gebleken dat...

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

 • Sociale verzekeringen
 • 12-05-2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals...

Lees meer

Aanpassing termijn betalingsregeling

 • Invordering
 • 12-05-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De maximale termijn van een betalingsregeling bedraagt twaalf maanden, gerekend...

Lees meer

Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning

 • Agro
 • 12-05-2022

RVO.nl legde een randvoorwaardenkorting van 3% op over alle GLB-subsidies, die een veehouder in 2019 had aangevraagd. Reden hiervoor was dat de Omgevingsdienst begin 2019 had geconstateerd dat de veehouder niet beschikte over een...

Lees meer

TVL-aanvraag compleet maken

 • Agro
 • 12-05-2022

Bedrijven uit alle sectoren, die door de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies hebben geleden, hadden de mogelijkheid om hiervoor via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een tegemoetkoming aan te vragen. Wanneer u TVL heeft aangevraagd, maar nog...

Lees meer

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

 • Vennootschapsbelasting
 • 05-05-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de situatie waarin door de aanwezigheid van...

Lees meer

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

 • Successiewet
 • 05-05-2022

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een persoon, die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. Het verkregene wordt in aanmerking genomen naar de waarde, die daaraan...

Lees meer

Referentieobjecten WOZ-waardering

 • Onroerende zaken
 • 05-05-2022

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was vastgesteld. De belanghebbende bestreed de vastgestelde waarde aan de hand van drie referentieobjecten die aan dezelfde weg gelegen waren. De...

Lees meer

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

 • Corona update
 • 05-05-2022

Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties opgesteld. De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de Beleidsregel gewijzigd. Er zijn twee...

Lees meer

Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10

 • Agro
 • 05-05-2022

Het afromingspercentage bij de overgang van een fosfaatrecht is met ingang van 30 april 2022 weer verlaagd naar 10%. De reden hiervoor is dat het totaal aantal fosfaatrechten in Nederland onder het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat...

Lees meer

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

 • Vennootschapsbelasting
 • 19-05-2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op de winst van de moedermaatschappij van de deelneming. Een liquidatieverlies is een...

Lees meer

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

 • Vennootschapsbelasting
 • 19-05-2022

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting door een belastingplichtige niet wordt nagekomen, ook niet na hieraan te zijn...

Lees meer

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

 • Inkomstenbelasting
 • 19-05-2022

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de inbrengende ondernemer over de meerwaarde van de onderneming voorkomt. De belastingclaim op de meerwaarde...

Lees meer