Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

 • Omzetbelasting
 • 29-02-2024

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht. Het recht op aftrek is beperkt tot goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor met omzetbelasting belaste...

Lees meer

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

 • Formeel recht
 • 29-02-2024

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende vragen om vergoeding van immateriële schade. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2016 een normbedrag vastgesteld van € 500 per half jaar...

Lees meer

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

 • Inkomstenbelasting
 • 29-02-2024

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar dga, die woonde in de bedrijfswoning bij de veehouderij. De koopsom bedroeg € 637.500. Het pand is gekocht zodat de bedrijfswoning beschikbaar kwam voor de...

Lees meer

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

 • Arbeidsrecht
 • 29-02-2024

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens verwijtbaar handelen. Aan de werknemer is in het kader van de dienstbetrekking een auto ter beschikking gesteld. De werknemer heeft aan de...

Lees meer

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

 • Successiewet
 • 29-02-2024

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het nog nooit gekomen. In 2015 besloten ze echter in gemeenschap van goederen te trouwen. In 2017 gingen ze huwelijkse voorwaarden aan, waarbij...

Lees meer

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

 • Omzetbelasting
 • 29-02-2024

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag is of het alcoholhoudende drankje belast is met het algemene btw-tarief van 21% of het verlaagde tarief van 9%. De inspecteur is van mening dat het alcoholhoudende...

Lees meer

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

 • Internationaal
 • 22-02-2024

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer zijn gesteld over ontwikkelingen in de grenswerkersproblematiek. Per 1 juli 2023 is geregeld dat...

Lees meer

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

 • Overige heffingen
 • 22-02-2024

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt afgebouwd, verworpen. Volgens het wetsvoorstel zou de bestaande salderingsregeling tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2031 geleidelijk...

Lees meer

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

 • Douane en Accijnzen
 • 22-02-2024

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een instrument voor koolstofcorrectie aan de buitengrenzen van de EU. Tot en met 31 december 2025 loopt een overgangsperiode. In deze periode moeten...

Lees meer

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

 • Arbeidsrecht
 • 22-02-2024

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst die is...

Lees meer

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

 • Algemeen
 • 22-02-2024

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers verzamelen en rapporteren wanneer zij in een kalenderjaar 30 of meer transacties verrichten of meer dan € 2.000 verdienen met transacties. Over de...

Lees meer

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

 • Inkomstenbelasting
 • 22-02-2024

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De belastingplichtige zocht gegadigden voor deze percelen. Indien een koper toehapte, verkocht de belastingplichtige de...

Lees meer

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

 • Invordering
 • 22-02-2024

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens het opzettelijk indienen van onjuiste btw-aangiften. De Belastingdienst wil hen ook aansprakelijk stellen voor niet afgedragen loonheffingen. Hoe...

Lees meer

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

 • Formeel recht
 • 22-02-2024

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten op. De belanghebbende tekent bezwaar aan tegen deze voorlopige aanslag. De heffingsambtenaar stelt de belanghebbende in het...

Lees meer

Kamervragen voordelen familiehypotheek

 • Inkomstenbelasting
 • 15-02-2024

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. Volgens dat artikel is het voordeel van een familiehypotheek groter dan de zogenaamde jubelton (de inmiddels afgeschafte extra...

Lees meer

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

 • Loonbelasting
 • 15-02-2024

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is aangeworven. Of dat het geval is moet worden beoordeeld naar de feiten en omstandigheden op het moment van het aangaan of de totstandkoming van de...

Lees meer

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

 • Inkomstenbelasting
 • 15-02-2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft geoordeeld dat het systeem van heffing, zoals dat sinds 2017 gold, in strijd is met het EVRM, heeft de politiek...

Lees meer

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

 • Inkomstenbelasting
 • 15-02-2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft gewezen, heeft de politiek getracht de zaak te redden met eerst het Besluit rechtsherstel box 3 en vervolgens de...

Lees meer

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

 • Inkomstenbelasting
 • 08-02-2024

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan derden betaalde bedragen aan te leveren aan de Belastingdienst. Dat is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit IB. Inhoudingsplichtigen voor de...

Lees meer

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

 • Formeel recht
 • 08-02-2024

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Om te kunnen navorderen moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit dat grond oplevert voor het vermoeden dat een...

Lees meer

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

 • Omzetbelasting
 • 29-02-2024

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht. Het recht op aftrek is beperkt tot goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor met omzetbelasting belaste...

Lees meer

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

 • Formeel recht
 • 29-02-2024

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende vragen om vergoeding van immateriële schade. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2016 een normbedrag vastgesteld van € 500 per half jaar...

Lees meer

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

 • Inkomstenbelasting
 • 29-02-2024

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar dga, die woonde in de bedrijfswoning bij de veehouderij. De koopsom bedroeg € 637.500. Het pand is gekocht zodat de bedrijfswoning beschikbaar kwam voor de...

Lees meer