Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

 • Formeel recht
 • 20-06-2024

Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een belastingzaak in de beroepsfase alsnog de tijdigheid van een eerder ontvankelijk verklaard bezwaar aan de orde mag stellen, terwijl dit bezwaar inhoudelijk is...

Lees meer

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

 • Inkomstenbelasting
 • 20-06-2024

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, verkocht in 2017 een woning voor een te lage prijs aan de zoon van de dga. De woning was sinds 2008 verhuurd aan de zoon voor een huur van € 1.200 per maand....

Lees meer

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

 • Sociale verzekeringen
 • 20-06-2024

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen ter consultatie gepubliceerd. Verplichte verzekering is mogelijk via publieke verzekering of via een private verzekering. Een...

Lees meer

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

 • Overdrachtsbelasting
 • 20-06-2024

Een echtpaar kocht een villa, die voorheen als woonhuis en praktijkruimte van een huisarts diende, en betaalde 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Echter, toen de inspecteur op de hoogte raakte van de aankoop, legde hij een naheffingsaanslag...

Lees meer

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

 • Vennootschapsbelasting
 • 20-06-2024

Een bv verstrekte in 2017 een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij, die zich midden in een financiële crisis bevond. De bv heeft de lening later in hetzelfde jaar afgewaardeerd toen duidelijk werd dat terugbetaling onwaarschijnlijk was....

Lees meer

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

 • Omzetbelasting
 • 13-06-2024

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De inspecteur is van mening dat sprake is van een dienst en stelt dat deze dienst belast is met het algemene tarief van 21%. Het ziekenhuis stelt...

Lees meer

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

 • Inkomstenbelasting
 • 13-06-2024

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de aandelen in een Nederlandse bv verkregen. In 2003 remigreerde de erflater naar Nederland. Op dat moment waren de aandelen € 611.640 waard....

Lees meer

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

 • Omzetbelasting
 • 13-06-2024

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bestemd als eigen woning en de andere voor de verhuur. De verhuur van een woning is vrijgesteld van omzetbelasting. Het dak van deze tweede verhuurde woning wordt vol...

Lees meer

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

 • Arbeidsrecht
 • 13-06-2024

Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn. Volgens vaste rechtspraak behoudt een concurrentiebeding zijn geldigheid wanneer een bestaande arbeidsovereenkomst na verloop van tijd stilzwijgend...

Lees meer

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

 • Successiewet
 • 13-06-2024

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van de andere echtgenoot op grond van een verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden...

Lees meer

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

 • Inkomstenbelasting
 • 13-06-2024

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar is bijgeschreven op de hoofdsom en daardoor rentedragend is geworden, komt in beginsel voor aftrek in aanmerking. De eigenwoningschuld is het...

Lees meer

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

 • Formeel recht
 • 06-06-2024

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen voor door of vanwege het gemeentebestuur te verstrekken diensten. Voorbeelden daarvan zijn de leges die worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een...

Lees meer

Levering verhuurd pand

 • Omzetbelasting
 • 06-06-2024

De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Als de verkrijger de nieuw vervaardigde zaak voor van omzetbelasting vrijgestelde prestaties gebruikt, kan hij...

Lees meer

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

 • Loonbelasting
 • 06-06-2024

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan de werknemers verstrekt. De werkgever heeft de kosten ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Over het bedrag, dat niet in...

Lees meer

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

 • Inkomstenbelasting
 • 06-06-2024

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som geld. De verzekeringnemer is van mening dat het een onbelaste schadevergoeding betreft. Het kapitaal uit de beleggingspolis moet worden besteed...

Lees meer

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

 • Inkomstenbelasting
 • 06-06-2024

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet). Deze wet is ingevoerd na het geruchtmakende Kerstarrest van de Hoge Raad. In dat arrest heeft de Hoge...

Lees meer

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

 • Inkomstenbelasting
 • 30-05-2024

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag over de inkomensgrens voor de ouderenkorting. Volgens het hof mag bij het bepalen van het inkomen voor de toepassing van de...

Lees meer

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

 • Formeel recht
 • 30-05-2024

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stellen vervalt drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Als uitstel voor het doen van aangifte is verleend, wordt de driejaarstermijn met de...

Lees meer

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

 • Inkomstenbelasting
 • 30-05-2024

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de woning voor een flink lager bedrag aan de ex-echtgenote van de dga. De inspecteur stelt dat de verkoop aan de bv voor een te hoge prijs is gedaan en legt een...

Lees meer

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?

 • Omzetbelasting
 • 30-05-2024

Een gemeente heeft een brede school laten bouwen. Het gebouw is bestemd voor twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Bij de ontwikkeling van de brede school waren ook een woningcorporatie en een stichting betrokken. De...

Lees meer

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

 • Formeel recht
 • 20-06-2024

Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een belastingzaak in de beroepsfase alsnog de tijdigheid van een eerder ontvankelijk verklaard bezwaar aan de orde mag stellen, terwijl dit bezwaar inhoudelijk is...

Lees meer

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

 • Inkomstenbelasting
 • 20-06-2024

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, verkocht in 2017 een woning voor een te lage prijs aan de zoon van de dga. De woning was sinds 2008 verhuurd aan de zoon voor een huur van € 1.200 per maand....

Lees meer

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

 • Sociale verzekeringen
 • 20-06-2024

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen ter consultatie gepubliceerd. Verplichte verzekering is mogelijk via publieke verzekering of via een private verzekering. Een...

Lees meer