Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

 • Formeel recht
 • 11-08-2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is...

Lees meer

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

 • Onroerende zaken
 • 11-08-2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming...

Lees meer

Regels grasland scheuren

 • Agro
 • 11-08-2022

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief...

Lees meer

Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

 • Agro
 • 11-08-2022

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien, dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Hiervoor bestond een tijdelijke vrijstellingsregeling,...

Lees meer

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsrecht
 • 04-08-2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern...

Lees meer

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

 • Successiewet
 • 04-08-2022

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn; op hetzelfde woonadres...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

 • Arbeidsrecht
 • 04-08-2022

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te...

Lees meer

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

 • Inkomstenbelasting
 • 04-08-2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming...

Lees meer

Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider

 • Agro
 • 04-08-2022

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ziet er aanmerkelijk anders uit dan de huidige procedure. De nieuwe procedure bestaat uit drie stappen. Stap 1: deelnamemelding Voorafgaand aan elk aanvraagjaar zal men...

Lees meer

Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’

 • Agro
 • 04-08-2022

Eén van de mogelijke eco-activiteiten in het nieuwe GLB is groenbedekking. Daarvoor moeten (bouwland)percelen zichtbaar bedekt zijn tussen 1 januari en 1 maart. Dit is in te vullen door de vanggewassen van dit jaar te laten staan. Dit kunnen...

Lees meer

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

 • Inkomstenbelasting
 • 28-07-2022

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het voorstel omvat een progressieve heffing van...

Lees meer

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

 • Sociale verzekeringen
 • 28-07-2022

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385....

Lees meer

Rekenmodel rechtsherstel box 3

 • Inkomstenbelasting
 • 28-07-2022

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet...

Lees meer

Openstelling saneringsregeling visserij

 • Subsidies
 • 28-07-2022

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022. De saneringsregeling is een subsidie, die ondernemers moet stimuleren om te stoppen met hun...

Lees meer

Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023

 • Agro
 • 28-07-2022

De minister van LNV en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen gepubliceerd, waarin een deel van de maatregelen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn...

Lees meer

Simulatietool nieuw GLB beschikbaar

 • Agro
 • 28-07-2022

Volgend jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in, waarbij het stelsel van GLB-subsidies ingrijpend gaat veranderen. AgrariËrs kunnen door het nemen van maatregelen op het gebied van klimaat, bodem/lucht, water, landschap en...

Lees meer

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

 • Inkomstenbelasting
 • 21-07-2022

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. De hoogte van de leegwaarderatio hangt af van...

Lees meer

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

 • Omzetbelasting
 • 21-07-2022

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht, in aftrek brengen, voor zover hij de goederen en diensten, waarop de belasting betrekking heeft, gebruikt voor belaste...

Lees meer

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing

 • Dividendbelasting
 • 21-07-2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks aanhangig. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing, fusie en splitsing van een vennootschap. De...

Lees meer

Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie

 • Agro
 • 21-07-2022

De procedure om tot een nieuwe derogatiebeschikking te komen is nog niet afgerond. De minister van LNV verwacht dat pas in de eerste helft van september een conceptderogatiebeschikking bekend zal worden. Het proces is gericht op behandeling van deze...

Lees meer

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

 • Formeel recht
 • 11-08-2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is...

Lees meer

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

 • Onroerende zaken
 • 11-08-2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming...

Lees meer

Regels grasland scheuren

 • Agro
 • 11-08-2022

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief...

Lees meer