Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

 • Formeel recht
 • 25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018....

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

 • Inkomstenbelasting
 • 25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

 • Omzetbelasting
 • 25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt voor met omzetbelasting...

Lees meer

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

 • Sociale verzekeringen
 • 25-11-2021

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat €...

Lees meer

Later oogsten suikerbieten toegestaan

 • Agro
 • 25-11-2021

In een aantal provincies mogen suikerbieten ook na 1 december worden geoogst, aldus een nieuwsbericht van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies. Het gaat om de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg...

Lees meer

Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies

 • Agro
 • 25-11-2021

RVO.nl is inmiddels gestart met het versturen van beslissingen en het uitbetalen van de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Controle beslissing Het is raadzaam om de bijbehorende beslissingen goed te...

Lees meer

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

 • Corona update
 • 18-11-2021

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te beËindigen, vormen de strengere coronamaatregelen aanleiding om het nog lopende steunpakket uit te breiden. De uitbreiding geldt...

Lees meer

Start vaststelling TVL Q2 2021

 • Corona update
 • 18-11-2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen ondernemers een vaststellingsverzoek indienen. Zij moeten uiterlijk 11 januari 2022 de werkelijk gerealiseerde omzet over het tweede...

Lees meer

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

 • Corona update
 • 18-11-2021

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) geschetst. De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen, die wel kosten hebben gemaakt, maar niet voldoen aan de...

Lees meer

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

 • Belastingplan
 • 18-11-2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts een amendement over het per 1 januari 2023 afschaffen van de teruggaafmogelijkheid van...

Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

 • Belastingplan
 • 18-11-2021

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het eigenwoningforfait in 2022. Het forfait wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het...

Lees meer

Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst toch toegestaan

 • Agro
 • 18-11-2021

De provincie Noord-Brabant sloot een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor drie jaar af met een landbouwer aangaande een perceel landbouwgrond van 2,6 hectare. In de overeenkomst was een bepaling opgenomen dat op het gepachte geen glyfosaathoudende...

Lees meer

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

 • Agro
 • 18-11-2021

Het kabinet heeft besloten extra financiËle steun te verlenen aan bedrijven, die worden getroffen door de aanscherping van de coronamaatregelen. Voor deze aanpassingen wordt 1,3 miljard euro uitgetrokken. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten...

Lees meer

Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten en faillissement

 • Agro
 • 18-11-2021

In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van leaseconstructies zoals lease of huurkoop bij de overdracht van dier- en fosfaatrechten. De Rechtbank Gelderland is van mening dat er onduidelijkheid bestaat over op welke wijze deze rechten...

Lees meer

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet

 • Inkomstenbelasting
 • 11-11-2021

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting ging in de jaren 2001 tot en met 2016 uit van een vast rendement over het vermogen van 4%. De wetgever meende dat dit rendement voor een vermogensbezitter haalbaar was. Met ingang...

Lees meer

Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

 • Ondernemingsrecht
 • 11-11-2021

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegevens van natuurlijke personen worden afgeschermd in het handelsregister, is in het Staatsblad geplaatst. Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te...

Lees meer

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

 • Sociale verzekeringen
 • 11-11-2021

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar 2027 67 jaar blijft. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het CBS gaat uit...

Lees meer

Tegemoetkoming kosten PAS-melders

 • Agro
 • 11-11-2021

De PAS-melders, die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor vervolgens diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, kunnen vanaf 15 november 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt....

Lees meer

Eisen afromingsvrije overdracht fosfaatrechten in een samenwerking

 • Agro
 • 11-11-2021

Bij een overdracht van fosfaatrechten geldt een afroming van 20%. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is, dat de overdracht afromingsvrij kan plaatsvinden bij een inbreng in een bedrijf waarvan de inbrenger/vervreemder van...

Lees meer

Leg referentiesituatie natuurvergunning vast

 • Agro
 • 11-11-2021

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de referentiesituatie van groot belang. Veelal is dat de situatie in 1994. In een aantal gevallen is geen vergunning nodig, omdat sprake is van intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet hoger dan in...

Lees meer

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

 • Formeel recht
 • 25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018....

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

 • Inkomstenbelasting
 • 25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

 • Omzetbelasting
 • 25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt voor met omzetbelasting...

Lees meer