Dokkum, 0519-228150

Nieuws

Weigering toekenning NOW

04-03-2021 – Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er geen loongegevens zijn over dat tijdvak, wordt uitgegaan van het loon over november 2019. Gegevens uit de loonaangifte van de werkgever worden beoordeeld op grond van de loonaangifte zoals die uiterlijk op 15 maart 2020 … Lees verder...

Verhoging maxima TVL

04-03-2021 – De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak biedt. Dit tijdelijke steunkader is onlangs verlengd en verruimd. … Lees verder...

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

25-02-2021 – Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang voor de tweede keer gesloten. De buitenschoolse opvang is ook na 8 februari nog dicht. Eerder was de kinderopvang dicht van 16 maart tot 7 juni 2020. Ouders zijn gecompenseerd voor hun bijdrage in de kosten van kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling … Lees verder...

Opzegverbod tijdens ziekte

25-02-2021 – Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen indienen. … Lees verder...

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) dat de aanvraagtermijn is gelijkgetrokken voor aanvragen met en zonder accountantsverklaring. Voor NOW-2 en NOW-3 is de aanvraagtermijn 38 weken. … Lees verder...

Arbeidsovereenkomst voor duur van een project

18-02-2021 – Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan voor de duur van een project. De werkgever leende de werknemer uit aan de opdrachtgever van de werkgever. De opdrachtgever had de vrijheid om te bepalen wanneer het project zou zijn geËindigd door de werkgever daarvan op de hoogte te stellen. De werkgever berichtte de werknemer dat … Lees verder...

Onterechte terugvordering Ziektewetuitkering

18-02-2021 – Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever geldt gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. In een aantal gevallen komt de werknemer tijdens ziekte in aanmerking voor een ziektewetuitkering van het UWV. Dat is het geval bij een werknemer die ziek uit … Lees verder...

Bonusverbod NOW niet van toepassing op voormalig bestuurder

18-02-2021 – De NOW-regeling kent voor concerns de mogelijkheid om het omzetverlies niet op concernniveau vast te stellen maar op het niveau van een werkmaatschappij om te beoordelen of de werkmaatschappij in aanmerking komt voor de NOW. Aan deze mogelijkheid is als voorwaarde gesteld dat de moedermaatschappij van het concern over 2020 geen dividenden … Lees verder...

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18-02-2021 – Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat de werknemer alsnog meewerkt aan zijn re-integratie. De vraag in een procedure in kort geding was of een arbeidsongeschikte werknemer … Lees verder...

Ontslag op staande voet dag voor einde arbeidsovereenkomst

18-02-2021 – Iedere partij bij een arbeidsovereenkomst is bevoegd om deze per direct op te zeggen om een dringende reden. De reden van de opzegging moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever als dringende redenen worden beschouwd daden of eigenschappen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever … Lees verder...

VWV_banner_site-nieuwsbr.jpg

twitter-bird-light-bgsvW&v samen stappen ondernemen