Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

 • Agro
 • 30-06-2022

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen, dat bij het gebruik van deze technieken in pluimveestallen het risico op een stalbrand toeneemt. In de huidige uitvoering zijn ze volgens experts eigenlijk niet geschikt voor gebruik in stallen. 

Het gaat om de volgende technieken:

 • Positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak (E7.17 (BWL2020.05)).
 • Negatieve ionisatie d.m.v. coronadraden met 40 emitters per meter (prikkeldraad) (E7.16 (BWL2020.04)).
 • Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden (E7.2 (BWL2009.18.V2)).

Gevolgen

 • De minister gaat in gesprek met Omgevingsdiensten over de gevolgen voor vergunningen en zal hun vragen het uitzetten van hoogspanningstechnieken tijdelijk te gedogen.
 • In 2020 en 2021 zijn in totaal 133 hoogspanningstechnieken gesubsidieerd via de investeringsmodule van de Subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Uitgezocht wordt of voor deze pluimveehouders vervangende technieken beschikbaar zijn of dat mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen, zodat de huidige technieken toch toegepast kunnen worden. Op dit moment is nog geen zicht op mitigerende maatregelen.
 • Het uitschakelen van deze fijnstofreducerende technieken zal mogelijk ook gevolgen hebben voor het werkklimaat van het personeel. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

 • Formeel recht
 • 11-08-2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is...

Lees meer

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

 • Onroerende zaken
 • 11-08-2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming...

Lees meer

Regels grasland scheuren

 • Agro
 • 11-08-2022

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief...

Lees meer