Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

  • Agro
  • 30-06-2022

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid – in dit geval 42 kg/m2 – volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per stal.

Zoals veel andere pluimveehouders had de pluimveehouder ervoor gekozen om bij het opzetten met meer kuikens te starten dan het geldende maximum voor de bezettingsdichtheid aan het einde van de mestronde toelaat. Om dat maximum aan het einde niet te overschrijden wordt tussentijds een deel van de kuikens al naar de slachterij afgevoerd (uitladen). De achtergebleven kuikens gaan op een later moment ook naar het slachthuis (wegladen). De bezettingsdichtheid van een stal wordt door de NVWA berekend op basis van het gewicht van de uitgeladen kuikens die bij het slachthuis worden aangevoerd. De pluimveehouder was het niet eens met de boete en stelde beroep in bij de rechtbank. 

De rechtbank oordeelde dat de wijze, waarop de NVWA de bezettingsdichtheid op het uitlaadmoment berekent, voldoet. De pluimveehouder had niet aannemelijk gemaakt dat de meetmethode van de NVWA in zijn geval daadwerkelijk tot een onjuist resultaat had geleid. Hij had niet nader met stukken onderbouwd dat bij het uitladen alleen de zwaardere kuikens worden gevangen. Daarbij nam de rechtbank mee dat in een deskundigenadvies werd gesteld dat er geen praktijkvoorbeelden bekend zijn van methoden of bedrijfsvoeringen die tot doel hebben het vangen en scheiden van dieren zodanig te beïnvloeden dat voornamelijk de zwaardere dieren gevangen worden en de significant lichtere dieren achterblijven.

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

  • Formeel recht
  • 11-08-2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is...

Lees meer

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

  • Onroerende zaken
  • 11-08-2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming...

Lees meer

Regels grasland scheuren

  • Agro
  • 11-08-2022

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief...

Lees meer