Landschapselementen in het nieuwe GLB

 • Agro
 • 09-06-2022

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ook niet-productieve grond, waaronder landschapselementen zoals houtopstanden en sloten, een belangrijke rol spelen, namelijk:

 • Deze grond kan meetellen voor de basispremie.
 • Eén van de conditionaliteiten (voorwaarden voor de basispremie) is dat minimaal 4% van het bouwland niet-productief gelaten moet worden (GLMC8). Hiervoor kunnen landschapselementen gebruikt worden.
 • Landschapselementen kunnen meetellen voor de te behalen punten en de waardering via de ecoregeling.

Het gaat daarbij om landschapselementen die liggen op of grenzen aan de bij het bedrijf in gebruik zijnde landbouwgrond en waarover de landbouwer het beheer heeft. Van beheer is sprake indien de landbouwer een geldige gebruikstitel (zoals eigendom, huur of pacht) heeft, toestemming heeft het element op te geven in de Gecombineerde opgave en zeggenschap heeft over het element. Dit geldt bijvoorbeeld als de landbouwer bepaalt welk onderhoud wordt uitgevoerd en op welk moment.

De bij het bedrijf in gebruik zijnde landschapselementen moeten opgenomen worden in de perceelsregistratie. RVO.nl is bezig hiervoor een aparte ‘kaartlaag’ te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de landschapselementen vanaf 1 oktober 2022 overgenomen/aangeklikt kunnen worden vanuit deze kaartlaag. Men hoeft deze elementen dus niet zelf in te tekenen, maar hooguit de grens ervan aan te geven (als het landschapselement verder doorloopt dan het perceel lang is).
Gezien de belangrijke rol die landschapselementen gaan spelen, is het raadzaam tijdig te inventariseren welke elementen gebruikt kunnen worden en deze zodra dit mogelijk is in te tekenen.

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

 • Agro
 • 30-06-2022

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid - in dit geval 42 kg/m2 - volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per...

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

 • Agro
 • 30-06-2022

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen, dat bij het gebruik van deze technieken in...

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

 • Agro
 • 30-06-2022

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van I en W...

Lees meer