Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

 • Agro
 • 06-01-2022

Ondernemers, die investeren in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De investering moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast. De MIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 27%, 36% of 45%. Bepaalde bedrijfsmiddelen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de Vamilregeling. Met deze regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment afgeschreven worden.

Milieulijst

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw, die op de milieulijst 2022 staan, zijn:

 • kassen voor biologische teelt;
 • groenlabelkassen die voldoen aan het certificatieschema GLK15;
 • proefstallen;
 • stallen voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakreductie;
 • klimaat- en dierenmonitoringssystemen;
 • formalinevrij baden voor de desinfectie van klauwen van vee;
 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen;
 • stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV14);
 • getrokken elektrische voermengwagens voor rundvee;
 •  automatische ruwvoermengsystemen voor herkauwers;
 • duurzame varkens- of pluimveestallen, eventueel met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie;
 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen;
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel;
 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening;
 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting;
 • emissiearme erven bij bedrijven in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt;
 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen;
 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem;
 • regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest;
 • bodemdrukverlagende bandensystemen in de open teelt.

Let op

Investeringen in luchtwassers komen in 2022 niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil vanwege de stalbrandveiligheid.

Aanvragen

De MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst van toepassing is. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

 • Formeel recht
 • 27-01-2022

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor een overtreding is vernietigd, kan daarna...

Lees meer

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

 • Vennootschapsbelasting
 • 27-01-2022

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de som van de winst van het jaar en de vier...

Lees meer

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

 • Corona update
 • 27-01-2022

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers voor langere tijd of meerdere keren de...

Lees meer