Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies

 • Agro
 • 25-11-2021

RVO.nl is inmiddels gestart met het versturen van beslissingen en het uitbetalen van de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers.

Controle beslissing

Het is raadzaam om de bijbehorende beslissingen goed te controleren en zo nodig tijdig bezwaar te maken. Daarbij zullen in ieder geval de volgende punten gecontroleerd moeten worden:

 • Wijkt de geconstateerde oppervlakte af van de opgegeven oppervlakte?
 • Is er een randvoorwaardenkorting toegepast?
 • Is er een korting op de vergroeningspremie toegepast?
 • Is de aangevraagde toeslag voor jonge landbouwers gehonoreerd?

Bezwaar maken

Wanneer men het niet eens is met de beslissing, kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden. Dit is alleen zinvol, indien daarmee ook daadwerkelijk een voordeel in het kader van de betalingsrechten behaald kan worden.

Het heeft bijvoorbeeld geen zin bezwaar te maken tegen een kleiner vastgestelde oppervlakte, indien ook bij deze kleinere oppervlakte alle betalingsrechten benut kunnen worden. Een kleinere oppervlakte is weliswaar een nadeel voor de gebruiksruimte voor meststoffen, maar dan moet hiertegen bezwaar gemaakt worden in het geval er een mestboete wordt opgelegd vanwege een overschrijding van de gebruiksnormen.

Bezwaar maken tegen een kleiner vastgestelde oppervlakte heeft evenmin zin, wanneer het verschil tussen de aangevraagde en de geconstateerde oppervlakte op perceelsniveau minder is dan 2%. RVO.nl mag dan uitgaan van de juistheid van de oppervlakte van het zogenaamde referentieperceel en afzien van een verdere beoordeling van het geschil. Zij hoeft dan dus niet in te gaan op de door de landbouwer aangedragen argumenten. RVO.nl kan zich echter niet beroepen op de 2%-regel, indien sprake is van een duidelijke verandering in het veld, waardoor het referentieperceel niet meer actueel is, bijvoorbeeld bij demping van een sloot.

Randvoorwaardenkorting

Indien er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, zal tijdig bezwaar gemaakt moeten worden tegen de aankondiging van deze korting. Deze aankondiging is apart verstuurd. Het heeft geen zin om bij de beslissing tot uitbetaling van de betalingsrechten bezwaar te maken tegen de opgelegde randvoorwaardenkorting.

Toeslag jonge landbouwers

De extra hectaretoeslag voor jonge landbouwers wordt nogal eens afgewezen, omdat RVO.nl van mening is dat de jonge landbouwer niet beschikt over blokkerende zeggenschap. In de praktijk blijkt dat RVO.nl hierin lang niet altijd gelijk heeft.

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

 • Formeel recht
 • 25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018....

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

 • Inkomstenbelasting
 • 25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

 • Omzetbelasting
 • 25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt voor met omzetbelasting...

Lees meer