Leg referentiesituatie natuurvergunning vast

  • Agro
  • 11-11-2021

Voor het aanvragen van natuurvergunningen is de referentiesituatie van groot belang. Veelal is dat de situatie in 1994. In een aantal gevallen is geen vergunning nodig, omdat sprake is van intern salderen (huidige ammoniakemissie is niet hoger dan in de referentiesituatie). Het is wel belangrijk om in de administratie gegevens vast te leggen over de referentiesituatie, zoals tekeningen van de stallen en het aantal stalplaatsen. Verleende hinderwet- of milieuvergunningen of meldingen Wet milieubeheer zijn vaak wel op te vragen bij de gemeente of omgevingsdienst, maar tekeningen (met aantal stalplaatsen) ontbreken nogal eens. Door gegevens vast te leggen staat u sterker bij eventuele latere discussies.

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

  • Formeel recht
  • 25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018....

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

  • Inkomstenbelasting
  • 25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

  • Omzetbelasting
  • 25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt voor met omzetbelasting...

Lees meer