Eisen afromingsvrije overdracht fosfaatrechten in een samenwerking

 • Agro
 • 11-11-2021

Bij een overdracht van fosfaatrechten geldt een afroming van 20%. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is, dat de overdracht afromingsvrij kan plaatsvinden bij een inbreng in een bedrijf waarvan de inbrenger/vervreemder van het fosfaatrecht zelf onderdeel is.  Wanneer er met betrekking tot de overdracht sprake is van een constructie of bedrijfsstructuur, met als hoofdzakelijk doel het voorkomen van afroming, is een afromingsvrije overdracht in beginsel niet mogelijk. Voor een afromingsvrije overdracht dient er namelijk tussen de vervreemder/inbrenger en de verkrijger sprake te zijn van een daadwerkelijke materiële samenwerking.

In dit kader onderzoekt RVO.nl of inbrengers van fosfaatrechten daadwerkelijk participeren in de samenwerking en of de afspraken niet louter zijn aan te merken als een (huur)koopovereenkomst of een huurovereenkomst. Dit onderzoek kan steekproefsgewijs bij de melding, bijvoorbeeld door het opvragen van de akte van samenwerking, of achteraf, na registratie, plaatsvinden. Ook kan dit aan de orde komen bij een controle op het uitbreidingsverbod door de NVWA.

De samenwerking wordt (onder meer) getoetst op de volgende punten:

 1. Brengt de inbrenger ook arbeid in?
 2. Duur van de samenwerking
 3. Heeft de inbrenger zeggenschap in de samenwerking?
 4. Deelt de inbrenger mee in de winst of verlies van de samenwerking?
 5. Loopt de inbrenger prijsrisico met betrekking tot de ingebrachte fosfaatrechten?
 6. Worden naast de fosfaatrechten andere zaken (bijvoorbeeld grond, machines of gebouwen) ingebracht?

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

 • Formeel recht
 • 25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018....

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

 • Inkomstenbelasting
 • 25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

 • Omzetbelasting
 • 25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt voor met omzetbelasting...

Lees meer