CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht

  • Agro
  • 16-06-2022

RVO.nl legde in 2017 drie mestboetes, met een totaal bedrag van ruim € 234.000, op aan een landbouwer wegens overtreding van de Meststoffenwet. Deze boetes stonden in rechte vast. In 2019 verzocht de landbouwer om herziening van de boetes. Pas in hoger beroep leidde dit tot succes.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat het in stand laten van de boetes evident onredelijk was. Het CBb achtte voldoende aannemelijk dat de opgelegde boetes de financiële draagkracht van de landbouwer ver te boven gingen. Volgens de getroffen betalingsregeling -de landbouwer betaalde € 250 per maand- zou afbetaling van het totale boetebedrag 78 jaar duren. Bovendien zou handhaving van de boetes het voortbestaan van het bedrijf van de landbouwer bedreigen.

Volgens RVO.nl beoordeelt zij de financiële draagkracht alleen als een beroep op verminderde draagkracht wordt gedaan. Het CBb oordeelde echter dat RVO.nl, gezien de totale hoogte van de boetebedragen in samenhang met de omvang van het bedrijf, uit eigen beweging de financiële positie van de landbouwer bij de besluitvorming (voornemen opleggen boete, beoordeling verzoek herziening) had moeten betrekken. Voorafgaand aan de boeteoplegging had RVO.nl gegevens moeten verzamelen die nodig zijn voor de beoordeling of de boete, mede gelet op de financiële draagkracht van de landbouwer, geen onevenredige gevolgen heeft.

Het CBb herriep de boetebesluiten en stelde het totaalbedrag van de boetes vast op het bedrag dat tot op heden door de landbouwer is betaald.

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

  • Agro
  • 30-06-2022

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid - in dit geval 42 kg/m2 - volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per...

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

  • Agro
  • 30-06-2022

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen, dat bij het gebruik van deze technieken in...

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

  • Agro
  • 30-06-2022

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van I en W...

Lees meer